دربند

IMG_0654  IMG_0383 IMG_1034

نام پروژه :  دربند

محل احداث : تهران ، تهران

منطقه : 1

کارفرما : بخش خصوصی

متراژ : 40.000 متر مربع

نوع سازه : بتنی با سقف تیرچه

زمینه همکاری مهندسین مشاور راد پی گستران : طراحی  4 گرایش ، نظارت ، مشاوره در اجرا